דנאל משאבי אנוש וכח אדם > כלים למועמד/ת > זכויות עובדי דנאל
כלים למועמד/ת » זכויות עובדי דנאל
 Search

יש לך זכויות

לכל אחד מאיתנו, בין אם הוא מנכ"ל ובין אם הוא עובד מן המניין, מגיעות זכויות על פי החוק.
ככלל, רוב רובן של זכויות העובדים מעוגנות בחוקים הנקראים חוקי מגן, אשר כשמם כן הם: מטרתם להגן על העובדים ולכן על חלק ניכר מהזכויות המוענקות לעובדים במשק הישראלי, לא ניתן לוותר ועובד שוויתר על זכויות אלה - ויתורו אינו תקף.

ריכזנו עבורך את הזכויות העיקריות והחשובות ביותר שנועדו להגן עליך. חשוב שתדע/י ותוודא/י שאכן את/ה מקבל/ת ממעסיקך את כל הזכויות להן הנך זכאי/ית.

קצת הגדרות:
עובד שעתי / יומי - אם שכר עבודתך משולם על בסיס שעת עבודה או על בסיס יום עבודה.
עובד חודשי - עובד ששכרו מחושב על בסיס חודשי קבוע.
מעסיק בפועל - מי שאצלו מועסק עובד של קבלן כח אדם.
הסכם קיבוצי - הסדר חוזי בין ארגוני עובדים מצד אחד וארגוני מעבידים מצד שני המסדיר נושאים כגון: תנאים סוציאליים, שעות עבודה, הסדרים פנסיוניים וכו'. ככלל, ההוראות שבהסכם קיבוצי נועדו להטיב עם העובדים מעבר לקבוע בחוק.

הסכם קיבוצי כללי וצו הרחבה בענף אספקת שירותי כח אדם - הסכם שנחתם בין ארגוני חברות כח האדם לבין הסתדרויות העובדים, אשר הורחב בצו ע"י הממשלה בחודש ספטמבר 2004. הסכם זה מגדיר את תנאי העסקתם מעבר למוגדר בחוק. זכויות העובדים מכוח צו ההרחבה אינן ניתנות לויתור.

יש חוקים והסכמים קיבוציים המגנים עליך ומיטיבים עמך. להלן תמצית עקרי הזכויות:

שעות עבודה :
שבוע עבודה הינו בן 43 שעות. עבור עבודה בשעות נוספות, יהיה העובד זכאי לתוספת לשכרו לשעה על כל שעה נוספת, עפ"י הוראת חוק שעות עבודה ומנוחה.
עבור עבודה במשמרות, יהיה העובד זכאי לתשלום בהתאם לקבוע בהסכם הקיבוצי או בצו ההרחבה החל עליו בהתאם לעיסוקו, ואם לא חל הסכם קיבוצי או צו, אז לפי הפירוט כדלקמן- עבור משמרת שנייה יהיה זכאי לתשלום בשיעור בין 120% ל 125%, ובעבור משמרת שלישית בשיעור של 130% לבין 150%.

הודעה בדבר תנאי עבודה:
כל מעביד חייב למסור לעובדו לא יאוחר מ- 30 ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו, הודעה בכתב המפרטת את תנאי העבודה ובכלל זה: פרטי העובד ופרטי המעביד, תאריך תחילת העבודה או תקופת העבודה (אם החוזה הוא לתקופת קצובה), העובדה כי החוזה אינו לתקופה קצובה, תיאור עיקרי של התפקיד, פרטי הממונה הראשי, התשלומים המשתלמים לעובד כשכר עבודה ומועד התשלומים או דירוג העובד אם מועסק ע"פ הסכם קיבוצי, אורך יום העבודה או שבוע העבודה, יום המנוחה השבועית, תשלומים סוציאליים לקופות גמל או קרנות פנסיה שמות הגופים להם מועברים התשלומים, מעביד החתום על הסכם קיבוצים או מעביד שהוא חבר בארגון מעבידים שהוא צד להסכם קיבוצי ימסור את שם ארגון העובדים החתום על אותו הסכם.

שכר מינימום:
הזכות לשכר מינימום הינה זכות יסוד המטילה על המעסיקים שאינם מקיימים אותה עונשים כבדים. החוק קובע כי עובד שמלאו לו 18 שנים, המועסק במשרה מלאה כנהוג במקום עבודתו (אך לא יתר מ- 186 שעות) זכאי לקבל שכר שלא יפחת משכר המינימום. גובה שכר המינימום לחודש הוא 4,650 ש"ח  וגובה שכר המינימום לשעה הוא 25 ₪. המעביד חייב להציג במקום בולט לעין מודעה ובה גובה שכר המינימום המעודכן.

• שוויון ההזדמנויות בעבודה:
עובד זכאי שלא יפלו אותו על רקע מין, נטייה מינית, המעמד האישי, הורות, הריון, גיל, גזע, דת, לאומיות, ארץ מוצא, השקפה, שיוך למפלגה, משך תקופת המילואים או מחמת מוגבלות בקבלתו לעבודה, תנאי עבודתו, קידום בעבודה, הכשרה מקצועית, פיצויי פיטורים והטבות אחרות.

• הפסקות ומנוחה:
ביום עבודה של לפחות שש שעות, זכאי העובד להפסקה לצורך מנוחה וארוחה ל3/4 שעה לפחות (בערב חג ל- חצי שעה לפחות). במהלך הפסקה זו מותר לעובד לצאת ממקום העבודה אלא אם נוכחותו במקום העבודה היא הכרחית והמעביד דרש ממנו להישאר. זמן הפסקה זה הוא לא חלק משעות עבודה אלא אם המעביד דרש מהעובד להישאר בעבודה כאמור.

• המנוחה השבועית:
בדרך כלל, המנוחה השבועית של עובד הוא לפחות 36 שעות רצופות. אם העובד הוא יהודי, המנוחה השבועית תכלול את יום השבת ואם העובד אינו יהודי, את יום המקובל על העובד כיום המנוחה השבועית (יום שישי- שבת או ראשון).
גמול שעות נוספות ועבודה במנוחה השבועית:
אסור למעביד להעביד עובדים בשעות נוספות או במנוחה השבועית אלא אם ניתן היתר לעשות כן על ידי שר התמ"ת.
אם עובד מועבד ביום עבודה רגיל שעות נוספות, המעביד חייב לשלם לו לפחות 125% משכר העבודה הרגיל עבור השעתיים הראשונות ו-150% לפחות בעד כל שעה נוספת שלאחריהן.
אם עובד מועסק במנוחה השבועית, חייב המעביד לשלם לו בעד שעות העבודה, לפחות 150% משכר הרגיל של העובד.
אם עובד מועסק בשעות נוספות במנוחה השבועית, הוא יהיה זכאי לגמול עבור העבודה במנוחה השבועית בצירוף הגמול עבור השעות הנוספות (זאת אומרת : 150% עבור המנוחה השבועית + 25% עבור השעה הנוספת).

• חופשה שנתית:
חופשה זה חשוב...לכן מגיעה לך מכסת חופשה. כאן נהנים עובדי חברות כוח אדם מתנאים מועדפים. העובד זכאי ל- 11 ימי חופשה בשנה, לעומת 10 ימי חופשה הקבועים בחוק. במידה ואת/ה עובד/ת במשרה חלקית, תהיה זכאי/ת לימי חופשה באופן יחסי. כל עובד זכאי לחופשה שנתית. אורך החופשה נקבע בהתאם לוותק של העובד במקום עבודתו.
להלן פירוט של מספר הימים להם זכאי עובד עפ"י וותק במקום עבודה:
 

שנות וותקזכאות ימי עבודהזכאות ימי עבודה
 בשבוע עבודה של 6 ימיםבשבוע עבודה של 5 ימים
השנה הראשונה ועד השנה הרביעית1311
השנה החמישית1412
השנה השישית ועד השנה התשיעית1917
מהשנה התשיעית ואילך2623

• חופשה מיוחדת:
עובד שצבר 3 חודשי עבודה, זכאי להעדר מעבודתו בתשלום ביום נישואיו, ביום ברית המילה של בנו, ביום שמחת לידת בנו/ביתו, בר/בת מצווה, ובלבד שיום ההיעדרות הוא יום עבודה.
בקשה למתן חופשה מיוחדת בימי שמחה תומצא למעסיק זמן סביר לפני האירוע ובמידת האפשר לא פחות מיומיים לפני האירוע.
כל עובד השרוי באבל על מות קרוב משפחה מדרגה ראשונה ( הורה, אח/ות, בן הזוג או ילד) זכאי להעדר מעבודתו לפי דיני דתו. בימי היעדרות כאמור יהיה זכאי העובד לתשלום שכרו עבור ימי העבודה שנעדר בהם אך לא יותר מ 7 ימים קלנדאריים, ובלבד שאלמלא ההיעדרות היה העובד מועסק באותם ימים.

• דמי נסיעה:
כל עובד הזקוק לתחבורה ציבורית כדי להגיע למקום עבודתו זכאי להשתתפות מעבידו בהוצאות הנסיעות גם אם הוא חייב לנסוע באוטובוס שתיים או שלוש תחנות לפחות, כדי להגיע למקום עבודתו. תקרת החזר הוצאות הנסיעה ליום עבודה היא 24.40 ש"ח. הוצאות הנסיעה תקבענה לפי מחיר נסיעה מוזל באוטובוס ציבורי או כרטיס מנוי חודשי מוזל ממקום מגורי העובד למקום עבודתו, על יסוד כרטיס הנחה של מספר נסיעות, אם קיים כרטיס הנחה כזה.
יצוין כי אם העובד מוסע למקום העבודה, לא יהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעות. כמו כן, אם הוא מוסע לכיוון אחד בלבד, העובד יהיה זכאי עד למחצית הסכומים הנ"ל. עובד הנעדר מעבודתו לא יהיה זכאי להחזר נסיעות עבור אותו יום.

• דמי מחלה:
עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה יהיה זכאי לקבל ממעבידו עבור היום השני והשלישי של ההיעדרות כאמור 50% משכר העבודה שהיה זכאי לו אילו המשיך לעבוד. בעבור היום הרביעי ואילך העובד יהיה זכאי ל 100% משכר העבודה לו היה זכאי אילו עבד.
עובדי חברות כוח אדם זכאים לעד 24 ימי מחלה בשנה (לעומת 18 ימים על פי חוק). תקופת הזכאות לדמי מחלה לא תעלה על 90 ימים אצל אותו מעסיק.

• דמי חגים:
עובד לאחר 3 חודשי עבודה במקום העבודה שלא נעדר מהעבודה בסמוך ליום החג (יום אחד לפני ויום אחד אחרי) אלא בהסכמת המעביד, יהיה זכאי לתשלום מלא עבור תשעה ימי חג. עובד המשתכר על בסיס חודשי לא יהיה זכאי לתשלום נפרד עבור היעדרות בימי חג.

• דמי הבראה:
עובד זכאי לדמי הבראה אם עבד באותו מקום עבודה שנה אחת לפחות. גובה דמי הבראה ליום הוא 365 ש"ח (החל מ 1/07/11). מספר ימי ההבראה המגיעים לעובד בהתאם לוותקו בעבודה הם 5 ימים בעד השנה הראשונה ; 6 ימים בעד השנה השנייה והשנה השלישית (בעד כל אחת מהן) ; 7 ימים בעד השנה הרביעית עד העשירית. (הרשימה נמשכת).

• ביטוח פנסיוני:
ב 1/1/08 נכנס לתוקפו ההסכם הקיבוצי הכללי לביטוח פנסיוני מקיף במשק. הסכם זה עיקרו החלת חובת קיום הסדר פנסיוני לכלל העובדים המועסקים במשק שלגביהם לא קיים הסדר פנסיוני המיטיב עמם. החל מ- 1.1.2009 כל עובד (החל מגיל 21 -לגבר ו-20 לאישה ועד לגיל פרישת חובה ע"פ החוק) יהיה זכאי לביצוע הפרשות לפנסיה לכשישלים 6 חודשי עבודה. כמו כן, עובד שהתחיל לעבוד במקום עבודה והינו בעל ביטוח פנסיוני יהיה זכאי להיות מבוטח מיום עבודתו הראשון, כאשר ביצוע ההפרשות יחל לאחר שלושה חודשי עבודה – רטרואקטיבית או בתום שנת המס המוקדם מביניהם.

• הודעה מוקדמת לפיטורים או להתפטרות
העובד זכאי להודעה מוקדמת אם המעביד מחליט לפטר אותו ומעביד זכאי להודעה מוקדמת אם העובד מחליט להתפטר.
עובד המשתכר על בסיס חודשי זכאי להודעה מוקדמת באופן הבא :
במהלך 6 חודשי העבודה הראשונים- הודעה של יום אחד בשל כל חודש עבודה.
החל מהחודש השביעי ועד תום שנת עבודתו הראשונה- של 6 ימים, בתוספת של יומיים וחצי בשל כל חודש עבודה בתקופה האמורה. לאחר שנת עבודתו הראשונה - של חודש ימים.
עובד המשתכר על בסיס יומי או שעתי זכאי להודעה מוקדמת באופן הבא :
במהלך שנת עבודתו הראשונה - של יום אחד בשל כל חודש עבודה.
במהלך שנת עבודתו השנייה - של 14 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה , במהלך שנת עבודתו השלישית - של 21 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה. לאחר שנת עבודתו השלישית - של חודש ימים.
המעביד יכול לוותר על נוכחותו של העובד בעבודה במהלך תקופת ההודעה אם משלם לעובד פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד בעד התקופה שוויתר על עבודתו.

• פיצויי פיטורים
עובד שעבד אצל מעביד אחד או באותו מקום עבודה 12 חודשים זכאי לקבל מהמעביד שפיטרו פיצויי פיטורים. אם עובד עבד באותו מקום עבודה והתחלפו המעבידים הוא זכאי לקבל מהמעביד הקודם פיצויי פיטורים בעד תקופת העבודה אצלו אלא אם כן קיבל על עצמו המעביד החדש לשלם את הפיצויים עבור אותה תקופה.
אם לא הוכח אחרת, פיטורים בסמוך לסוף שנת העבודה הראשונה ייראו כאילו נעשו מתוך כוונה להימנע מלשלם פיצויי פיטורים, והעובד זכאי לפיצויים.
חישוב פיצויי הפיטורים:
ככלל, שיעור פיצויי פיטורים הוא שכר חודש אחד לכל שנת עבודה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה. השכר שישמש בסיס לפיצויים הוא השכר האחרון של העובד. אם חל שינוי זמני בשכר האחרון של העובד, יחושבו הפיצויים לפי שכר העובד כאילו לא חל שינוי כאמור. כמן כן, אם חלה הפחתה בשכרו של העובד, יראו כשכר אחרון לגבי התקופה שלפני ההפחתה, את שכרו של העובד לפני ההפחתה.
אם עובד משתכר על בסיס שעתי ושעות עבודתו משתנות מחודש לחודש, יש לחשב את שכרו לצורך פיצויי פיטורים לפי שכרו הממוצע ב- 12 החודשים שקדמו לפיטורים.
אם עובד עבר מעבודה חלקית לעבודה מלאה או מעבודה מלאה לעבודה חלקית, יחושב שכרו האחרון לגבי כל אחת מתקופות העבודה לפי שכרו ערב פיטוריו באופן יחסי למידת החלקיות של עבודתו.

חשוב שתזכרו ! חברת דנאל פועלת על פי החוק, ומכבדת את כל ההסכמים המסדירים את התנאים הסוציאליים לעובדים. אנו מאמינים, כי עובדים הנהנים מהתנאים והשכר ההוגנים ביותר הם מקור עוצמתנו.

אנו נשמח להשיב לכם על כל שאלה או סוגיה בנושא יחסי עבודה באמצעות צוות יועצים המתמחה בתחום.להפניית שאלה או סוגיה בנושא יחסי עבודה וזכויות עובדים לחץ/י כאן.

לקבלת פירוט מקיף של דיני עבודה וחוקים נוספים לחץ/י כאן.

 

לכל אחד מאיתנו, בין אם הוא מנכ"ל ובין אם הוא עובד מן המניין, מגיעות זכויות על פי החוק.
ככלל, רוב רובן של זכויות העובדים מעוגנות בחוקים הנקראים חוקי מגן, אשר כשמם כן הם: מטרתם להגן על העובדים ולכן על חלק ניכר מהזכויות המוענקות לעובדים במשק הישראלי, לא ניתן לוותר ועובד שוויתר על זכויות אלה - ויתורו אינו תקף.

ריכזנו עבורך את הזכויות העיקריות והחשובות ביותר שנועדו להגן עליך. חשוב שתדע/י ותוודא/י שאכן את/ה מקבל/ת ממעסיקך את כל הזכויות להן הנך זכאי/ית.

קצת הגדרות:
עובד שעתי / יומי - אם שכר עבודתך משולם על בסיס שעת עבודה או על בסיס יום עבודה.
עובד חודשי - עובד ששכרו מחושב על בסיס חודשי קבוע.
מעסיק בפועל - מי שאצלו מועסק עובד של קבלן כח אדם.
הסכם קיבוצי - הסדר חוזי בין ארגוני עובדים מצד אחד וארגוני מעבידים מצד שני המסדיר נושאים כגון: תנאים סוציאליים, שעות עבודה, הסדרים פנסיוניים וכו'. ככלל, ההוראות שבהסכם קיבוצי נועדו להטיב עם העובדים מעבר לקבוע בחוק.

הסכם קיבוצי כללי וצו הרחבה בענף אספקת שירותי כח אדם - הסכם שנחתם בין ארגוני חברות כח האדם לבין הסתדרויות העובדים, אשר הורחב בצו ע"י הממשלה בחודש ספטמבר 2004. הסכם זה מגדיר את תנאי העסקתם מעבר למוגדר בחוק. זכויות העובדים מכוח צו ההרחבה אינן ניתנות לויתור.

יש חוקים והסכמים קיבוציים המגנים עליך ומיטיבים עמך. להלן תמצית עקרי הזכויות:

שעות עבודה :
שבוע עבודה הינו בן 43 שעות. עבור עבודה בשעות נוספות, יהיה העובד זכאי לתוספת לשכרו לשעה על כל שעה נוספת, עפ"י הוראת חוק שעות עבודה ומנוחה.
עבור עבודה במשמרות, יהיה העובד זכאי לתשלום בהתאם לקבוע בהסכם הקיבוצי או בצו ההרחבה החל עליו בהתאם לעיסוקו, ואם לא חל הסכם קיבוצי או צו, אז לפי הפירוט כדלקמן- עבור משמרת שנייה יהיה זכאי לתשלום בשיעור בין 120% ל 125%, ובעבור משמרת שלישית בשיעור של 130% לבין 150%.

הודעה בדבר תנאי עבודה:
כל מעביד חייב למסור לעובדו לא יאוחר מ- 30 ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו, הודעה בכתב המפרטת את תנאי העבודה ובכלל זה: פרטי העובד ופרטי המעביד, תאריך תחילת העבודה או תקופת העבודה (אם החוזה הוא לתקופת קצובה), העובדה כי החוזה אינו לתקופה קצובה, תיאור עיקרי של התפקיד, פרטי הממונה הראשי, התשלומים המשתלמים לעובד כשכר עבודה ומועד התשלומים או דירוג העובד אם מועסק ע"פ הסכם קיבוצי, אורך יום העבודה או שבוע העבודה, יום המנוחה השבועית, תשלומים סוציאליים לקופות גמל או קרנות פנסיה שמות הגופים להם מועברים התשלומים, מעביד החתום על הסכם קיבוצים או מעביד שהוא חבר בארגון מעבידים שהוא צד להסכם קיבוצי ימסור את שם ארגון העובדים החתום על אותו הסכם.

שכר מינימום:
הזכות לשכר מינימום הינה זכות יסוד המטילה על המעסיקים שאינם מקיימים אותה עונשים כבדים. החוק קובע כי עובד שמלאו לו 18 שנים, המועסק במשרה מלאה כנהוג במקום עבודתו (אך לא יתר מ- 186 שעות) זכאי לקבל שכר שלא יפחת משכר המינימום. גובה שכר המינימום לחודש הוא 4,650 ש"ח  וגובה שכר המינימום לשעה הוא 25 ₪. המעביד חייב להציג במקום בולט לעין מודעה ובה גובה שכר המינימום המעודכן.

• שוויון ההזדמנויות בעבודה:
עובד זכאי שלא יפלו אותו על רקע מין, נטייה מינית, המעמד האישי, הורות, הריון, גיל, גזע, דת, לאומיות, ארץ מוצא, השקפה, שיוך למפלגה, משך תקופת המילואים או מחמת מוגבלות בקבלתו לעבודה, תנאי עבודתו, קידום בעבודה, הכשרה מקצועית, פיצויי פיטורים והטבות אחרות.

• הפסקות ומנוחה:
ביום עבודה של לפחות שש שעות, זכאי העובד להפסקה לצורך מנוחה וארוחה ל3/4 שעה לפחות (בערב חג ל- חצי שעה לפחות). במהלך הפסקה זו מותר לעובד לצאת ממקום העבודה אלא אם נוכחותו במקום העבודה היא הכרחית והמעביד דרש ממנו להישאר. זמן הפסקה זה הוא לא חלק משעות עבודה אלא אם המעביד דרש מהעובד להישאר בעבודה כאמור.

• המנוחה השבועית:
בדרך כלל, המנוחה השבועית של עובד הוא לפחות 36 שעות רצופות. אם העובד הוא יהודי, המנוחה השבועית תכלול את יום השבת ואם העובד אינו יהודי, את יום המקובל על העובד כיום המנוחה השבועית (יום שישי- שבת או ראשון).
גמול שעות נוספות ועבודה במנוחה השבועית:
אסור למעביד להעביד עובדים בשעות נוספות או במנוחה השבועית אלא אם ניתן היתר לעשות כן על ידי שר התמ"ת.
אם עובד מועבד ביום עבודה רגיל שעות נוספות, המעביד חייב לשלם לו לפחות 125% משכר העבודה הרגיל עבור השעתיים הראשונות ו-150% לפחות בעד כל שעה נוספת שלאחריהן.
אם עובד מועסק במנוחה השבועית, חייב המעביד לשלם לו בעד שעות העבודה, לפחות 150% משכר הרגיל של העובד.
אם עובד מועסק בשעות נוספות במנוחה השבועית, הוא יהיה זכאי לגמול עבור העבודה במנוחה השבועית בצירוף הגמול עבור השעות הנוספות (זאת אומרת : 150% עבור המנוחה השבועית + 25% עבור השעה הנוספת).

• חופשה שנתית:
חופשה זה חשוב...לכן מגיעה לך מכסת חופשה. כאן נהנים עובדי חברות כוח אדם מתנאים מועדפים. העובד זכאי ל- 11 ימי חופשה בשנה, לעומת 10 ימי חופשה הקבועים בחוק. במידה ואת/ה עובד/ת במשרה חלקית, תהיה זכאי/ת לימי חופשה באופן יחסי. כל עובד זכאי לחופשה שנתית. אורך החופשה נקבע בהתאם לוותק של העובד במקום עבודתו.
להלן פירוט של מספר הימים להם זכאי עובד עפ"י וותק במקום עבודה:
 

שנות וותקזכאות ימי עבודהזכאות ימי עבודה
 בשבוע עבודה של 6 ימיםבשבוע עבודה של 5 ימים
השנה הראשונה ועד השנה הרביעית1311
השנה החמישית1412
השנה השישית ועד השנה התשיעית1917
מהשנה התשיעית ואילך2623

• חופשה מיוחדת:
עובד שצבר 3 חודשי עבודה, זכאי להעדר מעבודתו בתשלום ביום נישואיו, ביום ברית המילה של בנו, ביום שמחת לידת בנו/ביתו, בר/בת מצווה, ובלבד שיום ההיעדרות הוא יום עבודה.
בקשה למתן חופשה מיוחדת בימי שמחה תומצא למעסיק זמן סביר לפני האירוע ובמידת האפשר לא פחות מיומיים לפני האירוע.
כל עובד השרוי באבל על מות קרוב משפחה מדרגה ראשונה ( הורה, אח/ות, בן הזוג או ילד) זכאי להעדר מעבודתו לפי דיני דתו. בימי היעדרות כאמור יהיה זכאי העובד לתשלום שכרו עבור ימי העבודה שנעדר בהם אך לא יותר מ 7 ימים קלנדאריים, ובלבד שאלמלא ההיעדרות היה העובד מועסק באותם ימים.

• דמי נסיעה:
כל עובד הזקוק לתחבורה ציבורית כדי להגיע למקום עבודתו זכאי להשתתפות מעבידו בהוצאות הנסיעות גם אם הוא חייב לנסוע באוטובוס שתיים או שלוש תחנות לפחות, כדי להגיע למקום עבודתו. תקרת החזר הוצאות הנסיעה ליום עבודה היא 24.40 ש"ח. הוצאות הנסיעה תקבענה לפי מחיר נסיעה מוזל באוטובוס ציבורי או כרטיס מנוי חודשי מוזל ממקום מגורי העובד למקום עבודתו, על יסוד כרטיס הנחה של מספר נסיעות, אם קיים כרטיס הנחה כזה.
יצוין כי אם העובד מוסע למקום העבודה, לא יהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעות. כמו כן, אם הוא מוסע לכיוון אחד בלבד, העובד יהיה זכאי עד למחצית הסכומים הנ"ל. עובד הנעדר מעבודתו לא יהיה זכאי להחזר נסיעות עבור אותו יום.

• דמי מחלה:
עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה יהיה זכאי לקבל ממעבידו עבור היום השני והשלישי של ההיעדרות כאמור 50% משכר העבודה שהיה זכאי לו אילו המשיך לעבוד. בעבור היום הרביעי ואילך העובד יהיה זכאי ל 100% משכר העבודה לו היה זכאי אילו עבד.
עובדי חברות כוח אדם זכאים לעד 24 ימי מחלה בשנה (לעומת 18 ימים על פי חוק). תקופת הזכאות לדמי מחלה לא תעלה על 90 ימים אצל אותו מעסיק.

• דמי חגים:
עובד לאחר 3 חודשי עבודה במקום העבודה שלא נעדר מהעבודה בסמוך ליום החג (יום אחד לפני ויום אחד אחרי) אלא בהסכמת המעביד, יהיה זכאי לתשלום מלא עבור תשעה ימי חג. עובד המשתכר על בסיס חודשי לא יהיה זכאי לתשלום נפרד עבור היעדרות בימי חג.

• דמי הבראה:
עובד זכאי לדמי הבראה אם עבד באותו מקום עבודה שנה אחת לפחות. גובה דמי הבראה ליום הוא 365 ש"ח (החל מ 1/07/11). מספר ימי ההבראה המגיעים לעובד בהתאם לוותקו בעבודה הם 5 ימים בעד השנה הראשונה ; 6 ימים בעד השנה השנייה והשנה השלישית (בעד כל אחת מהן) ; 7 ימים בעד השנה הרביעית עד העשירית. (הרשימה נמשכת).

• ביטוח פנסיוני:
ב 1/1/08 נכנס לתוקפו ההסכם הקיבוצי הכללי לביטוח פנסיוני מקיף במשק. הסכם זה עיקרו החלת חובת קיום הסדר פנסיוני לכלל העובדים המועסקים במשק שלגביהם לא קיים הסדר פנסיוני המיטיב עמם. החל מ- 1.1.2009 כל עובד (החל מגיל 21 -לגבר ו-20 לאישה ועד לגיל פרישת חובה ע"פ החוק) יהיה זכאי לביצוע הפרשות לפנסיה לכשישלים 6 חודשי עבודה. כמו כן, עובד שהתחיל לעבוד במקום עבודה והינו בעל ביטוח פנסיוני יהיה זכאי להיות מבוטח מיום עבודתו הראשון, כאשר ביצוע ההפרשות יחל לאחר שלושה חודשי עבודה – רטרואקטיבית או בתום שנת המס המוקדם מביניהם.

• הודעה מוקדמת לפיטורים או להתפטרות
העובד זכאי להודעה מוקדמת אם המעביד מחליט לפטר אותו ומעביד זכאי להודעה מוקדמת אם העובד מחליט להתפטר.
עובד המשתכר על בסיס חודשי זכאי להודעה מוקדמת באופן הבא :
במהלך 6 חודשי העבודה הראשונים- הודעה של יום אחד בשל כל חודש עבודה.
החל מהחודש השביעי ועד תום שנת עבודתו הראשונה- של 6 ימים, בתוספת של יומיים וחצי בשל כל חודש עבודה בתקופה האמורה. לאחר שנת עבודתו הראשונה - של חודש ימים.
עובד המשתכר על בסיס יומי או שעתי זכאי להודעה מוקדמת באופן הבא :
במהלך שנת עבודתו הראשונה - של יום אחד בשל כל חודש עבודה.
במהלך שנת עבודתו השנייה - של 14 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה , במהלך שנת עבודתו השלישית - של 21 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה. לאחר שנת עבודתו השלישית - של חודש ימים.
המעביד יכול לוותר על נוכחותו של העובד בעבודה במהלך תקופת ההודעה אם משלם לעובד פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד בעד התקופה שוויתר על עבודתו.

• פיצויי פיטורים
עובד שעבד אצל מעביד אחד או באותו מקום עבודה 12 חודשים זכאי לקבל מהמעביד שפיטרו פיצויי פיטורים. אם עובד עבד באותו מקום עבודה והתחלפו המעבידים הוא זכאי לקבל מהמעביד הקודם פיצויי פיטורים בעד תקופת העבודה אצלו אלא אם כן קיבל על עצמו המעביד החדש לשלם את הפיצויים עבור אותה תקופה.
אם לא הוכח אחרת, פיטורים בסמוך לסוף שנת העבודה הראשונה ייראו כאילו נעשו מתוך כוונה להימנע מלשלם פיצויי פיטורים, והעובד זכאי לפיצויים.
חישוב פיצויי הפיטורים:
ככלל, שיעור פיצויי פיטורים הוא שכר חודש אחד לכל שנת עבודה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה. השכר שישמש בסיס לפיצויים הוא השכר האחרון של העובד. אם חל שינוי זמני בשכר האחרון של העובד, יחושבו הפיצויים לפי שכר העובד כאילו לא חל שינוי כאמור. כמן כן, אם חלה הפחתה בשכרו של העובד, יראו כשכר אחרון לגבי התקופה שלפני ההפחתה, את שכרו של העובד לפני ההפחתה.
אם עובד משתכר על בסיס שעתי ושעות עבודתו משתנות מחודש לחודש, יש לחשב את שכרו לצורך פיצויי פיטורים לפי שכרו הממוצע ב- 12 החודשים שקדמו לפיטורים.
אם עובד עבר מעבודה חלקית לעבודה מלאה או מעבודה מלאה לעבודה חלקית, יחושב שכרו האחרון לגבי כל אחת מתקופות העבודה לפי שכרו ערב פיטוריו באופן יחסי למידת החלקיות של עבודתו.

חשוב שתזכרו ! חברת דנאל פועלת על פי החוק, ומכבדת את כל ההסכמים המסדירים את התנאים הסוציאליים לעובדים. אנו מאמינים, כי עובדים הנהנים מהתנאים והשכר ההוגנים ביותר הם מקור עוצמתנו.

אנו נשמח להשיב לכם על כל שאלה או סוגיה בנושא יחסי עבודה באמצעות צוות יועצים המתמחה בתחום.להפניית שאלה או סוגיה בנושא יחסי עבודה וזכויות עובדים לחץ/י כאן.

לקבלת פירוט מקיף של דיני עבודה וחוקים נוספים לחץ/י כאן.